Maj-Lis Backlund vid Vasa Landsarkiv, 1961–1971. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins Fotosamling

Donera arkivmaterial

Vi tar gärna emot arkivmaterial som donationer av såväl privatpersoner som organisationer.

Vad tar vi emot?

Vi tar emot och bevarar både analogt och digitalt material i original som har anknytning till det svenska i Finland. Exempel på arkivmaterial är texter (såsom brev, manuskript och anteckningar), fotografier, ljud- och filminspelningar och böcker. Vi gör materialet tillgängligt för forskare och för allmänheten.

Vi tar emot:

  • arkivmaterial med anknytning till den svenskspråkiga befolkningens liv, språk och traditioner i Finland, både nationellt och lokalt
  • arkivmaterial om folkligt musicerande och folklig dans
  • släkt- och personarkiv
  • vetenskapliga föreningars, sällskaps och samfunds arkiv
  • teaterarkiv
  • litterära tidskrifters arkiv
  • böcker

Vi tar inte emot:

  • myndighetsarkiv
  • material med anknytning till arkiv som från tidigare finns vid något annat arkiv
  • nutida kontoutdrag, verifikat, bankböcker, skattedeklarationer, skatteintyg och handlingar rörande hälsotillstånd

Vad innebär en donation?

En donation innebär att äganderätten till materialet överförs till SLS. Vi ingår alltid ett donationsavtal med donatorn för det material vi tar emot. Den som överlåter ett arkivmaterial är alltid välkommen att ta del av materialet på plats i vår forskarsal.

Om materialet du vill donera faller utanför våra samlingars profiler ger vi råd om hur du kan hitta en lämplig mottagare.

Vad händer med materialet?

Vi ordnar och beskriver allt material i vår arkivdatabas och gör materialet sökbart på Finna. Materialet blir tillgängligt i våra forskarsalar i Helsingfors eller i Vasa.

Vi digitaliserar en del av det material som vi tar emot. Vi lägger ut enbart sådant digitalt eller digitaliserat material på Finna som är fritt att publicera.

Vi konserverar skadat material.

Hur kan du förbereda en donation?

Före överlåtelsen av materialet kan vi komma överens om hur du kan grovinventera det. Vi är tacksamma för all information du kan ge.

Har du frågor?

Kontakta oss på