Dra armkrok, 1931. Fotograf: Maximilian Stejskal. SLS/Idrottslekar

Projektmedel

Vem kan ansöka?

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper kan söka om projektmedel. Projekten ska beröra det svenska i Finland. 

När SLS bedömer förslag till finansiering för forskning läggs vikt vid om forskningen utmynnar i öppet tillgängligt digitalt material, öppet tillgängliga digitala forskningsmetoder och öppet tillgängliga forskningsresultat. Vi följer principen ”så öppet som möjligt, så slutet som nödvändigt”.

Forskningsprojekt

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga. De ska basera sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap. Medel kan sökas för 1–4 år till en summa på minst 100 000 euro och högst 600 000 euro.

Medel för forskningsprojekt kan sökas av projektgrupper eller enskilda forskare med minst doktorsgrad. Doktorander kan lämna in ansökan för projekt om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna. I projektgrupper är det önskvärt att projektforskarna befinner sig i olika skeden av sin akademiska karriär. 

Projektledaren ska ha minst doktorsgrad och vara anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland. En person kan vara projektledare för endast ett projekt. En forskare får endast delta i en projektansökan per utlysning.

Översiktsprojekt

Projektens syfte är att göra en djupgående analys och sammanfattning av befintlig forskning, men projekten kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är vanligen ett översiktsverk. Medel kan sökas för 1–4 år.

Medel för översiktsprojekt kan sökas enbart av en forskargrupp. Projektledaren ska ha minst doktorsgrad och vara anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland. En person kan vara projektledare för endast ett projekt. En forskare får endast delta i en projektansökan per utlysning.

Hur fungerar finansieringen?

Ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland blir arbetsgivare för projektledaren. Beviljade medel ges till det universitet, den högskola eller det forskningsinstitut som projektledaren har uppgivit i ansökan. Forskarna i projektet kan vara knutna till andra universitet, högskolor eller forskningsinstitut i Finland eller i andra länder. 

För översiktsprojekt kan SLS vara arbetsgivare.

När kan du ansöka?

Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Medel för översiktsprojekt utlyses separat.

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan och projektplan lämnas i steg 1, varefter en utgallring sker. De utvalda projekten bjuds in att lämna in en längre projektplan och fullständigare ansökan i steg 2.

Så här ansöker du

Projektledaren loggar in i SLS elektroniska ansökningssystem som organisation (universitet, högskola eller forskningsinstitut). När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.

Steg 1

Ansökan ska inkludera en fritt formulerad projektbeskrivning på svenska (högst 9 000 tecken inkl. mellanslag). I ansökan efterfrågas även en beskrivning av projektets relevans för det svenska i Finland (max 2 000 tecken inkl. mellanslag) liksom en uppskattning av budgeten.

Obligatorisk för projektledaren. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

Obligatorisk för projektledaren.

Förteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

Steg 2

Forskningsplanen består av följande delar: syfte, mål och forskningsläge, problemformulering och frågeställningar, forskningsmetoder, forskningsmaterial, hur forskningen berör det svenska i Finland, arbetsplan och tidtabell, forskargrupp, samarbetspartner, förväntade resultat, etisk prövning och riskkartläggning.

Projektplanen kan skrivas på svenska eller engelska.

Bifoga en separat publiceringsplan till ansökan.

Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten.

SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

Obligatorisk för projektledaren. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Modell till meritförteckning för forskare.

Obligatorisk för alla forskare i projektet.

Förteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

Vi tar inte emot skriftliga rekommendationer i samband med ansökan, men du kan uppge personer som kan ge referenser om ditt projekt vid behov.

Beakta eventuella kostnader relaterade till datahanteringen i budgeten. De projekt som beviljas finansiering gör upp en datahanteringsplan.

Vad händer med ansökan?

Vi meddelar alla som beviljas finansiering eller får avslag på sin ansökan per e-post. Vi motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

Utgallringen av projekt i steg 1 görs av SLS forskningsnämnd i slutet av april.

De projekt som går vidare till steg 2 ska lämna in en utförlig projektplan i juni. Planerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare eller en panel. Utgående från evalueringen ger forskningsnämnden ett förslag om finansiering till SLS vetenskapliga råd. Projektledaren får ett utdrag av utvärderarnas eller panelens utlåtanden efter att det vetenskapliga rådet har fattat beslut, vilket sker i oktober eller november.

Har du frågor?

Kontakta forskningschef Christer Kuvaja, christer.kuvaja@sls.fi.

Ansök här

Ansök om projektmedel på