Backhoppning i Vörå. Pekka Remes, Ounasvaaran Hiihtoseura, 1960. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Information till dig som har fått understöd

Det här gör vi

Vi kontaktar alla som beviljats stipendier, understöd, projektmedel eller postdoktoral befattning per e-post.

Namnen på dem som beviljats pris, stipendier och understöd offentliggörs när vårt vetenskapliga råd har fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras på vår webbplats. Beviljade stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond publiceras också på Finlands Akademis webbplats.

Obs! Om du har beviljats medel av Svenska kulturfonden, vänligen kontakta kulturfonden för mer information.

Det här gör du

Kom ihåg att rekvirera stödet i god tid, gärna senast tre veckor före önskad utbetalningsdag. Obs! Om du inte har finländskt bankkonto, kontakta forskning@sls.fi innan du rekvirerar bidraget.

Stipendium och understöd är reserverade för mottagaren ett år efter att den sökande fått positivt besked om stipendium/forskningsmedel. Efter att det första året förflutit kan mottagaren anhålla om uppskov för högst ett år.

Stipendietiden kan uppskjutas på grund av militärtjänstgöring, föräldraledighet eller vårdledighet (högst två år), långvarig sjukdom eller något annat vägande skäl.

Anhåll om uppskov i ansökningssystemet ansokan.sls.fi eller skicka in anhållan om förlängning till forskning@sls.fi.

Meddela oss om du inte kommer att utnyttja ditt stipendium eller använder endast delar av det. Vi beslutar om återbetalning.

Från och med april 2023 kräver SLS dubbelsignering av organisationer som beviljats ett bidrag på minst 5000 euro. Obs! Om din organisation inte har finländskt bankkonto, kontakta forskning@sls.fi.

Dubbelsignering behövs inte om bidraget beviljats till en enskild person.

Med dubbelsignering eller medsignering avses att två personer inom organisationen skriver under rekvisitionen. Det räcker inte längre med att endast en person inom organisationen undertecknar rekvisitionen.

För SLS är det viktigt att veta att bidragen används till rätt ändamål. Vi har förtroende för våra bidragstagare och utgår alltid från att bidragen används till det som vi beviljar dem för. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att garantera att missbruk inte kan ske och att medlen används enligt våra donatorers önskemål.

På det här sättet vill vi försäkra oss om att åtminstone två personer i organisationen känner till ändamålet med bidraget och till vilket konto bidraget betalas.

Gör så här

Steg 1: Anhåll om utbetalning

Då du vill rekvirera bidraget ska du använda länken som finns i e-postmeddelandet med beskedet om att du beviljats bidrag. Logga in i vårt ansökningssystem via länken och anhåll om utbetalning.

Skriv in kontaktuppgifterna till personen som ska medsignera anhållan om utbetalning. Du kan också skriva ett meddelande till medsigneraren. Personen som medsignerar ser kontonummer, bidragets ändamål och eventuella villkor för bidraget.

Kom ihåg att på förhand informera personen om dubbelsigneringen.

Kontrollera att all information stämmer innan du skickar förfrågan vidare. Medsigneraren kan inte redigera anhållan.

Klicka på ”Spara och fortsätt”.

Nu fortsätter medsigneraren processen.

Steg 2: Medsigneraren

Medsigneraren får ett automatiskt e-postmeddelande ur vårt ansökningssystem. I meddelandet finns en länk till signeringen. Medsigneraren använder sina personliga nätbankskoder eller Mobil ID för signeringen.

Medsigneraren kan bara godkänna anhållan. Om man hittar ett fel, måste personen som ursprungligen gjorde anhållan om utbetalning korrigera uppgifterna.

Steg 3: Slutför anhållan om utbetalning

När medsigneringen är gjord, får du som inledde anhållan om utbetalning ett e-postmeddelande. Då kan du igen logga in i vårt ansökningssystem för att slutföra anhållan om utbetalning.

Har du frågor om dubbelsigneringen? Kontakta oss på forskning@sls.fi

Stipendierna är skattefria upp till den årliga gräns som fastställts av skattemyndigheterna (26 355,60 euro, år 2024). Om mottagarens totala stipendiesumma på årsnivå överstiger den maximala skattefria gränsen beskattas stipendiemottagaren för den överstigande delen. Stipendier och understöd ska uppges i inkomstdeklarationen. Vi meddelar skattemyndigheterna om alla beviljade stipendier och understöd.

Enligt lagen om arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsskydd för stipendiater ska mottagare av stipendier teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Försäkringen är obligatorisk och gäller personer som är bosatta i Finland. Premien som ska betalas är cirka 14 % av det beviljade beloppet. Stipendiaten tecknar försäkringen. Vi meddelar LPA om beviljade stipendier och understöd.

Alla mottagare av stipendier och understöd ska inlämna en redovisning över användningen av bidraget inom 14 månader efter att bidraget utbetalats. Mottagare av Holger Frykenstedts stipendium behöver inte lämna in någon redovisning.

Påminnelser skickas ut två gånger efter att tidsfristen för redovisningen löpt ut. Påminnelsen skickas till den e-postadress som bidragsmottagaren eller kontaktpersonen antecknat i ansökan. Om e-postadressen ändras, meddela den nya e-postadressen till forskning@sls.fi.

Om du inte redovisat trots påminnelser kan det påverka möjligheterna att erhålla nya bidrag.

För att de medel som SLS beviljat ska utbetalas krävs att universitetet bekräftar att det tar emot forskaren.

För de postdoktorala befattningar som SLS väljer att finansiera ingås befattningsavtal mellan universitetet och SLS.

Ett exemplar av såväl tryckta som digitala humanistiska och samhällsvetenskapliga monografier ska skickas till stipendiekoordinator Tara Nyberg (tara.nyberg@sls.fi eller PB 158, 00171 Helsingfors).

Publikationen placeras i SLS bibliotek, som är ett vetenskapligt specialbibliotek med inriktning på den svenska kulturen i Finland och tyngdpunkt på humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur.

Planen görs upp före projektet eller forskningen startar i samråd med SLS forsknings- och arkivenhet.

När projektet har startat gör projektledaren upp en plan tillsammans med SLS projektchef för hur projektet kommunicerar sin forskning och sina resultat.

Så här hänvisar du till SLS i offentliga sammanhang

Om du har beviljats stipendium, understöd eller forskningsmedel

Du som har beviljats stipendium, understöd eller forskningsmedel från oss ska i presentationer, på webbplatser, i tryckta och i digitala publikationer nämna att du har beviljats bidrag av SLS. Det gör du genom att använda SLS logo med namnet Svenska litteratursällskapet i Finland i sin helhet. Om stödet kommer från en namngiven fond ska även fondens namn nämnas enligt modellmeningen:

Svenska litteratursällskapet i Finland har stött [Projektets/publikationens namn] med medel ur [Fondens/fondernas fullständiga namn].

Om du har beviljats trycknings- eller översättningsstöd

Den publicerade boken ska innehålla följande omnämnande, beroende på vilken finansiering boken fått:

  • Utgiven med stöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Christian och Constance Westermarcks fond
  • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Har du frågor?

Kontakta oss på forskning@sls.fi.

Rekvirera och redovisa

Rekvirera och redovisa ditt understöd på