Våra förtroendevalda

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet vårt högsta förtroendeorgan. Rådet säkerställer att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas. Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år. Rådet har ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren.

Porträttfoto av Åsa von Shoultz

Åsa von Schoultz

ordförande
professor

Åsa von Schoultz

Övriga centrala uppdrag

Helsingfors universitet, professor i allmän statslära

Porträttfoto av Mona Forsskåhl.

Mona Forsskåhl

vice ordförande
rektor

Mona Forsskåhl

Övriga centrala uppdrag

Yrkeshögskolan Arcada Ab, rektor, verkställande direktör
Svenska samordningsdelegationen, ordförande
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, vice ordförande
Institutet för de inhemska språken, ordförande för delegationen

Porträttfoto av Johan Aalto

Johan Aalto

skattmästare
lagman

Johan Aalto

Övriga centrala uppdrag

Finsk-svenska Handelskammaren, medlem i förvaltningsrådet
Juuri Partners Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd sr, viceordförande i styrelsen
Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors sr, styrelseordförande, medlem i förvaltningsrådet

Porträttfoto av Anna Slotte

Anna Slotte

sekreterare
docent

Anna Slotte

Övriga centrala uppdrag

Svenska Konkordiaförbundet, medlem i centralstyrelsen
Helsingfors universitet, äldre universitetslektor

Porträttfoto av Pauline von Bonsdorff

Pauline von Bonsdorff

professor

Pauline von Bonsdorff

Övriga centrala uppdrag

Jyväskylä universitet, professor i konstfostran
Pirkonkotisäätiö, ordförande
Stiftelsen Wilhelminahemmet–Wilhelminakoti sr, ordförande
Niilo Helanders stiftelse, styrelsemedlem
Finska Vetenskaps-Societeten, styrelsemedlem
European Society for Aesthetics, ordförande

Porträttfoto av Kristina Malmio

Kristina Malmio

professor

Kristina Malmio

Övriga centrala uppdrag

Helsingfors universitet, professor i nordisk litteratur
Riksbankens jubileumsfond, medlem i beredningsgrupp B3
Helsingfors universitet, viceprefekt för avdelningen för finskugriska och nordiska språk och litteraturer
Helsingfors universitet, medlem i styrgruppen för doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhälle

Porträttfoto av Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

professor

Fredrik Nilsson

Övriga centrala uppdrag

Åbo Akademi, professor i nordisk etnologi

Porträttfoto av Marcus Norrgård

Marcus Norrgård

professor

Marcus Norrgård

Övriga centrala uppdrag

Helsingfors universitet, professor i juridik
Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr, styrelsemedlem
Svensk-Österbottniska samfundet rf, styrelsemedlem

Porträttfoto av Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

professor

Mattias Pirholt

Övriga centrala uppdrag

Uppsala universitet, professor i litteraturvetenskap

Porträttfoto av Gunilla Widén

Gunilla Widén

professor

Gunilla Widén

Övriga centrala uppdrag

Åbo Akademi, prorektor
Åbo Akademi, professor i informationsvetenskap
Nationella centret för utbildningsutvärdering, medlem i sektionen för utvärdering av högskolorna

Porträttfoto av Ann-Catrin Östman.

Ann-Catrin Östman

docent

Ann-Catrin Östman

Övriga centrala uppdrag

Forskningsrådet Swedish Research Council, sakkunnig

Finansrådet

Finansrådet är tillsammans med vetenskapliga rådet vårt högsta förtroendeorgan. Till finansrådets centrala uppgifter hör att svara för SLS finansierings- och placeringsverksamhet. Skattmästaren leder finansrådet, som samlas fyra gånger per år.

Johan Aalto

skattmästare
lagman

Johan Aalto

Övriga centrala uppdrag

Finsk-svenska Handelskammaren, medlem i förvaltningsrådet
Juuri Partners Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd sr, viceordförande i styrelsen
Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors sr, styrelseordförande, medlem i förvaltningsrådet

Porträttfoto av Robert Andersson

Robert Andersson

senior advisor

Robert Andersson

Övriga centrala uppdrag

Mcare Group Oy, styrelseordförande

Porträttfoto av Jannica Fagerholm

Jannica Fagerholm

verkställande direktör

Jannica Fagerholm

Övriga centrala uppdrag

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, verkställande direktör
Sampo Abp, styrelsemedlem
Kesko Abp, styrelsemedlem
Solidium Oy, styrelsemedlem
Mandatum Abp, styrelsemedlem
Livförsäkringsanstalten Hereditas, styrelsemedlem
Kelonia Ab, styrelsemedlem
Föreningen Finländska konststiftelser, styrelsemedlem
Eira Sjukhus Ab, styrelsemedlem
Scoutstiftelsen, viceordförande för delegationen
Nylands Brigads Gille, medlem i delegationen
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, medlem i fullmäktige

Joakim Frimodig

styrelseordförande

Joakim Frimodig

Övriga centrala uppdrag

CapMan, styrelseordförande
Aktia, vice styrelseordförande

Porträttfoto av Heidi Schauman

Heidi Schauman

analyschef

Heidi Schauman

Övriga centrala uppdrag

Danske Bank, forskningschef
Helsinki Graduate School of Economics, styrelseordförande
The English Tearoom Ab Oy, styrelsemedlem
Livförsäkringsanstalten Hereditas, styrelsemedlem

Nämnder

Vi anlitar en bred expertis i olika nämnder, råd, kommittéer och andra grupper. Totalt engagerar vi i våra förtroendeorgan över 200 experter inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också inom ekonomi och egendomsförvaltning. Förtroendeorganen och deras medlemmar tillsätts av vetenskapliga rådet och finansrådet.

Verksamhetsnämnder

Forskningsnämnden

Forskningsnämnden är vårt rådgivande organ i forskningsfrågor. Nämnden utarbetar bland annat riktlinjerna för utlysning och evaluering av forskningsprojekt och översiktsprojekt. Nämnden ger förslag till vetenskapliga rådet om vilka projekt SLS ska finansiera. Nämnden ger även förslag till utdelning av vissa stipendier

professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet, ordförande

universitetslektor, docent Lieven Ameel, Tammerfors universitet

professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet

professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet

universitetslektor, docent Mikko Kuronen, Jyväskylä universitet

universitetslektor, docent Katriina Siivonen, Åbo universitet

forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

Utgivningsnämnden

Utgivningsnämnden gör upp riktlinjerna för vår utgivning. Nämnden utser granskare och beviljar utgivningstillstånd för publikationer. Nämnden godkänner också de årliga utgivningsplanerna och följer upp försäljnings- och marknadsföringsrapporter samt annan rapportering.

rektor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada, ordförande

forskardoktor Eeva-Liisa Bastman, Finlands Akademi/Tammerfors universitet

docent Stefan Nygård, Helsingfors universitet

professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi

prorektor Gunilla Widén, Åbo Akademi

utgivningschef Patricia Berg, Svenska litteratursällskapet i Finland, sekreterare

Insamlingsnämnden

Insamlingsnämnden är ett av vetenskapliga rådet tillsatt organ med uppgift att svara för riktlinjerna för sällskapets aktiva insamling, sammanställa förslag till teman till insamling samt kartlägga insamlingsbehov.

Äldre universitetslektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi, ordförande

Professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi

Professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet

Filosofie doktor Lars Ilshammar, Svenska Arkivförbundet

Universitetslektor, docent
Therese Lindström Tiedemann, Helsingfors universitet

Docent Sakari Katajamäki, Finska litteratursällskapet

Universitetslektor Katriina Siivonen, Åbo universitet

Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland, sekreterare

Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut

Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut svarar för att institutets utgivning håller hög kvalitet och bredd samt sprider kunskapen om den svenska folkmusiken och folkdansen i Finland.

FD Kaj Ahlsved, ordförande

FM Siv Ekström, viceordförande

professor Johannes Brusila, Åbo Akademi

 

Nomineringskommittén

­Nomineringskommitténs uppgift är att ge förslag till årsmötet vid val av medlemmar till vetenskapliga rådet och finansrådet, samt vid val av revisor. Årsmötet väljer två medlemmar, vetenskapliga rådet en medlem och finansrådet en medlem till kommittén. Sällskapets ordförande och skattmästare medverkar i nomineringskommitténs arbete. SLS medlemmar kan kontakta kommittén på nomineringskommitten@sls.fi .

Läs kommitténs arbetsordning här.

professor emeritus Nils Erik Villstrand, ordförande, utsedd av årsmötet

bergsrådet Ole Johansson, utsedd av årsmötet

docent Ann-Catrin Östman, utsedd av vetenskapliga rådet

senior advisor Robert Andersson, utsedd av finansrådet

Vetenskapliga nämnder

De vetenskapliga nämnderna är en central del av vår forskningsverksamhet. En bred vetenskaplig expertis finns samlad inom nämnderna och medlemmarna utgör en viktig kontakt till universiteten och forskarvärlden. Nämnderna ger förslag till forskningsstipendier och understöd, tar initiativ till publikationer och forskningsprojekt samt arrangerar seminarier och föreläsningar.

Historievetenskapliga nämnden

Nämnden främjar kännedomen om den svenskspråkiga befolkningens och kulturens historia i Finland, och samordnar finlandssvensk historieforskning.

professor Charlotta Wolff, Åbo universitet (ordförande)

universitetslektor, docent Anders Ahlbäck, Stockholms universitet

universitetslektor, docent Ainur Elmgren, Uleåborgs universitet

universitetslektor Derek Fewster, Helsingfors universitet

universitetslektor, docent Björn Forsén, Helsingfors universitet

professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi

biträdande professor Kristin Ilves, Helsingfors universitet

professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet

professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet

professor Päivi Salmesvuori, Åbo Akademi

professor Peter Stadius, Helsingfors universitet

äldre universitetslektor, docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

Som historiska nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Sandra Waller (Åbo Akademi).

Sandra Waller skriver en doktorsavhandling om den finländska nationens och den finlandssvenska identitetens konstruktion, med etniciteter och exotism som ingångspunkter. Syftet med avhandlingen är att behandla hur visuella etniska stereotyper och arketyper framställs i svensk media i Finland cirka 1870–1939. Källmaterialet är teater och skämtteckningar, men dessa konstformers bimediala aspekter – hur bild och text interagerar för att skapa mening – är också ett centralt forskningsobjekt, liksom bilders roll i det finländska samhället under en tidsperiod där grunden lades till kulturer och identiteter som fortfarande består.

Litteratur- och konstvetenskapliga nämnden

Nämnden understöder och främjar litteraturforskning, särskilt sådan som berör den svenska litteraturen i Finland.

professor Kristina Malmio, Helsingfors universitet (ordförande)

forskardoktor Eeva-Liisa Bastman, Finlands akademi /Tammerfors universitet

professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet

universitetslektor, docent Anna Hollsten, Helsingfors universitet

professor emerita Päivi Lappalainen, Åbo

fil.dr Judith Meurer-Bongardt, Universität Bonn

biträdande professor Mattias Pirholt, Uppsala universitet

äldre lektor, docent Max Ryynänen, Aalto-universitetet

docent Hanna Samola, Tammerfors universitet

biträdande professor Susanna Välimäki, Helsingfors universitet

professor Katarina Wadstein MacLeod, Stockholms universitet

äldre universitetslektor, docent Maria Österlund, Åbo Akademi

Som litteraturvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Hilda Forss (Helsingfors universitet).

Hilda Forss skriver en doktorsavhandling om digital teknologi inom nordisk lyrik, där hon analyserar verk av tre författare som använder digitala metoder i sin produktion – Johannes Heldén, Cia Rinne och Ralf Andtbacka. Teman som undersöks är bland andra mediets inverkan på läsupplevelsen, förhållandet mellan digital och icke-digital kultur, algoritmens och programkodens roll som poetiska verktyg och författarrollen i en digitaliserad mediekultur.

Samhällsvetenskapliga nämnden

Nämnden understöder och främjar en systematisk forskning om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden samt dess ställning inom det finländska samhället.

universitetslektor Anna Henning, Helsingfors universitet (ordförande)

professor Mirjam Kalland, Helsingfors universitet

professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi

rektor, docent Tuomas Martikainen, SSKH vid Helsingfors universitet

äldre universitetslektor Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi

biträdande professor Katarina Pettersson, SSKH vid Helsingfors universitet

professor Jan Saarela, Åbo Akademi

professor Kim Strandberg, Åbo Akademi

professor Markku Suksi, Åbo Akademi

professor Gunilla Widén, Åbo Akademi

Som samhällsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar PM Daniel Kawecki (Helsingfors universitet).

Kawecki skriver en doktorsavhandling om affektiv politisk polarisering i Finland. Inom temat behandlas bland annat polarisering i de bägge språkgrupperna samt kring språkfrågan. Forskningsmaterialet består i första hand av data från Finlands valforskningsprogram. Studiens huvudmålsättning är att undersöka i vilken utsträckning politiska identiteter och ideologi kan förklara förändringar i affektiv polarisering.

Språkvetenskapliga nämnden

Nämnden understöder och främjar språkvetenskaplig forskning om svenskan i Finland.

professor Camilla Lindholm, Helsingfors universitet (ordförande)

avdelningsföreståndare, fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken

professor Siv Björklund, Åbo Akademi

professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi

professor Hanna Lappalainen, Östra Finlands universitet

forskningsdirektör, docent Krister Lindén, Helsingfors universitet

professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet

biträdande prefekt, docent Henrik Rahm, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet

professor Paula Rossi, Uleåborgs universitet

huvudredaktör, fil.dr Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken

universitetslektor, docent Anna Slotte, Helsingfors universitet (viceordförande)

professor Camilla Wide, Åbo universitet

Som språkvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Carina Frondén (Helsingfors universitet).

Frondén skriver en doktorsavhandling om lättlästa texter med fokus på läsförståelsen hos personer i behov av lättläst. Metodmässigt kombineras ögonrörelsemätning med intervjuer och frågemetoder som validerats inom tidigare forskning om läsförståelse. Målet är att bidra med ny kunskap om språkliga behov hos personer i behov av lättläst och därmed öka personernas förutsättningar till delaktighet i samhället.

Kulturvetenskapliga nämnden

Nämnden understöder och främjar etnologisk, folkloristisk och annan traditionsvetenskaplig forskning om den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

äldre universitetslektor, docent Blanka Henriksson, Åbo Akademi (ordförande)

docent, forskningsarkivarie Sverker Hyltén-Cavallius, Musikverket i Stockholm

universitetslektor, docent Tiina Mahlamäki, Åbo universitet

professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi

universitetslektor Pia Olsson, Helsingfors universitet

universitetslektor Ann-Charlotte Palmgren, Åbo Akademi

fil.dr Nika Potinkara, Helsingfors universitet

docent Jenni Rinne, Åbo universitet

professor Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet

fil.dr Marie Steinrud, Stockholms universitet

fil.dr Tytti Steel, Helsingfors universitet

Som traditionsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Malin Stengård (Åbo Akademi).

Malin Stengård skriver en doktorsavhandling om relationen mellan kulturarv och turism där hon undersöker hur kulturarvsdiskurser träder fram i ett turistiskt sammanhang; dvs. hur kulturarvet kommer till uttryck, formas, förhandlas och görs. Som fallstudier kommer två besöksmål på Åland och Gotland användas – två öar i Östersjön vars ekonomi och utveckling i hög grad är knuten till turism. Källmaterialet kommer dels bestå av arkivmaterial för att se hur de utvalda kulturarvsrelaterade besöksmålen utvecklats till just besökbara platser. För att fånga in hur kulturarvet framställs gentemot dagens besökare kommer fältarbeten bedrivas på de bägge platserna samt insamling av olika typer av informationsmaterial som riktar sig mot besökarna, som till exempel informationsskyltar, kartor och broschyrer.

Prisnämnder

Allmänna prisnämnden

Vi delar ut litterära pris under vår årshögtid den 5 februari. Vårt vetenskapliga råd fastställer på förslag av Allmänna prisnämnden vilka skönlitterära och vetenskapliga arbeten som ska premieras.

professor Mattias Pirholt, ordförande

Skönlitterära sektionen

författaren Juha Itkonen

projektledaren Annette Kronholm

universitetslektor Jenny Jarlsdotter Wikström

Fackbokssektionen

professor Heidi Grönstrand

docent Stefan Nygård

universitetslektor Sarah Wikner

Prisnämnden för Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas årligen ut den 16 maj till en framstående forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.

SLS representanter

professor Åsa von Schoultz, ordförande

rektor Mona Forsskåhl

professor Mattias Pirholt

Åbo Akademis representanter

dekan Peter Nynäs (suppleant professor Björn Vikström)

professor Siv Björklund (suppleant professor Edvard Johansson)