Doris Alftan vid en Volvo Sport Amazon, 1965. SLS/Erik och Doris Alftans arkiv. Fotografiet har publicerats i boken Med kamera och koffert (2021)

Om vår utgivning

Vi har gett ut vetenskaplig litteratur och sakprosa sedan 1886.

Vårt mål är att sprida kunskap om det svenska i Finland och erbjuda en attraktiv utgivningskanal för forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Vi ger ut böcker inom bland annat historia, filosofi, konst, musik, etnologi, litteratur, språk och samhälle.

Vår utgivning omfattar insända manuskript, skrifter, arkivmaterial, beställningsverk och webbutgåvor. Vi ger också ut översättningar och samarbetar aktivt med förlag i Finland och Sverige.

Serier

Vår huvudserie är Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS). Allt som utkommer i serien genomgår en vetenskaplig kvalitetsgranskning. I serien SLS Varia, som startade 2018, utkommer publikationer med en mer populärvetenskaplig profil. Beslut om utgivning fattas av vår utgivningsnämnd, som samlar experter inom humaniora och samhällsvetenskaper. Från och med 2024 ger vi också ut den populärvetenskapliga bokserien Värt att veta, där forskare berättar om ett tänkvärt tema på 60 sidor.

Tillgänglighet

Alla böcker ges också ut digitalt, antingen direkt eller efter en viss tid, och vi lägger stor vikt vid tillgänglighetsfrågor. År 2023 beviljades vi som första förläggare i Finland tillgänglighetscertifikatet Benetech Global Certified Accessible™, GCA. Benetech arbetar ideellt och globalt för jämlika inlärningsmöjligheter och utfärdar certifikatet till förläggare som producerar epubar som uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Du kan läsa det mesta som vi gett ut från 1886 fram till i dag digitalt, allt är gratis och öppet för alla.