Fotbollsmatch i Sandviken i Vasa, 1968. Foto: Rafel Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Postdoktoral befattning

Vem kan ansöka?

Postdoktorala befattningar kan sökas inom humaniora och samhällsvetenskaper. Forskare som har disputerat för högst fem år sedan (med undantag för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter) kan söka befattningen.

Forskningen ska beröra det svenska i Finland eller svenska språket i Finland. Befattningen kan sökas oberoende av modersmål, nationalitet eller boningsort.

De postdoktorala befattningarna förläggs till ett universitet i Finland enligt den sökandes önskemål. Ifall du samtidigt vill ansöka om stipendium ska du lämna in en separat ansökan.

När vi bedömer förslag till finansiering för forskning lägger vi vikt vid om forskningen utmynnar i öppet tillgängligt digitalt material, öppet tillgängliga digitala forskningsmetoder och öppet tillgängliga forskningsresultat. Vi följer principen ”så öppet som möjligt, så slutet som nödvändigt”.

När kan du ansöka?

Befattningar utlyses inte årligen, utan enligt separat annonsering.

Så här ansöker du

När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.

Logga in i ansökningssystemet som organisation (universitet, högskola eller forskningsinstitut).

Skriv din ansökan på svenska, norska, danska eller engelska.

Fyll i endast huvudämnesområde.

Bifoga intyg över din doktorsexamen. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om befattningen om förhandsgranskarnas utlåtanden finns till hands. Utlåtandena bifogas till ansökan.

Närmare anvisningar finns i ansökningsformuläret.

Forskningsplanen är en del av ansökningsformuläret som består av dessa delar: bakgrund och forskningsläge, mål och frågeställningar, forskningsmetoder och forskningsmaterial, förväntade resultat, publicering samt hur forskningen berör det svenska i Finland.

Forskningsplanen ska inte läggas som bilaga till ansökan.

Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Meritförteckning för forskare.

Gör upp förteckningen enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

Bifoga en separat publiceringsplan till din ansökan. Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten.

SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

Beakta eventuella kostnader relaterade till datahanteringen i budgeten. Den forskare som beviljas finansiering gör upp en datahanteringsplan.

Uppge lönen utgående från lönevillkoren vid det universitetet som du som forskare vill förläggas till. Inkludera även eventuella rese-, publicerings-, datahanterings-, digitaliserings- och andra kostnader i budgeten.

Bifoga namnen på en till två referenter i din ansökan.

Vad händer med ansökan?

Ansökningarna utvärderas av vår forskningsnämnd som ger förslag till vem som ska få befattningen. Vårt vetenskapliga råd fattar beslut om vem som får befattningen, vanligen i april.

Vi meddelar alla som beviljas finansiering eller får avslag på sin ansökan per e-post. Vi motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

Ansök här

Ansök om postdoktoral befattning på