Äggfrukost på Åland, 1919. Fotograf: Bernhard Åström. SLS/Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling

Våra stadgar​

Här kan du läsa de stadgar som styr vår organisation och verksamhet.

Stadgar för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (nedan sällskapet). Godkända av sällskapets årsmöte 6.4.2020 och registrerade i föreningsregistret 30.7.2020.

§ 1

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., som är stiftat 1885 till minne av Johan Ludvig Runeberg och vars hemort är Helsingfors har till uppgift att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland, att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen, samt att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska medelst pris och understöd.

Sällskapet firar sin årshögtid den 5 februari, Johan Ludvig Runebergs födelsedag.

§ 2

Sällskapet bedriver publikationsverksamhet, som en del av uppgifterna i § 1.

Sällskapet har rätt att äga fast och lös egendom och att ta emot donationer och understöd.

Sällskapet äger och förvaltar Svenska Kulturfonden och andra fonder.

§ 3

I sällskapet kan upptas årsmedlemmar, ständiga medlemmar samt korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

På framställning av vetenskapliga rådet kan årsmedlem och ständiga medlemmar antas av finansrådet. I det fall att vetenskapliga rådets framställning inte omfattas av finansrådet hänskjuts beslutet om antagande av medlem till årsmötet. Hedersmedlemmar och korresponderande medlemmar kallas av årsmötet på förslag av vetenskapliga rådet.

Stiftande medlemmar och övriga medlemmar, som enligt tidigare stadgar upptagits i sällskapet, behåller sina rättigheter.

Hedersmedlemmar, korresponderande och stiftande medlemmar erlägger ingen medlemsavgift. Ständiga medlemmar erlägger en engångsavgift, årsmedlemmar årsavgift.

Medlem har rätt att erhålla ett exemplar av sällskapets årsskrift.

Alla medlemmar av sällskapet har rätt att till halva priset inlösa ett exemplar av varje av sällskapet utgiven skrift som finns i lager.

Finansrådet besluter om uteslutning av medlem som inte erlagt sin medlemsavgift. Föreningsmöte besluter om uteslutning av medlem på andra grunder.

§ 4

Sällskapet har ett vetenskapligt råd.

Vetenskapliga rådet har till uppgift att handha sällskapets vetenskapliga och kulturella verksamhet. I detta syfte utarbetar vetenskapliga rådet sällskapets vetenskapliga och kulturella mål och strategier i enlighet med sällskapets stadgar och ”Organisation och arbetsordningar”.

Vetenskapliga rådet tar initiativ till ny vetenskaplig och annan verksamhet inom sällskapets syfte.

Vetenskapliga rådet kan för särskilda ändamål tillsätta underorgan (nämnder, råd och utskott) samt fastställa arbetsordningar för dessa. Vetenskapliga rådet tillsätter Allmänna prisnämnden och andra prisnämnder och fastställer dessas förslag samt utser årligen årsfestkommitté och festtalare. Vetenskapliga rådet handhar i enlighet med stadgarna, givna direktiv samt i enlighet med årsmötets och finansrådets beslut utdelning av stipendier, bidrag och pris, om ej annat följer av fondstipulation.

Årsmötet väljer bland sällskapets medlemmar till vetenskapliga rådet tolv medlemmar, var och en för tre år. Fyra av vetenskapliga rådets medlemmar är årligen i tur att avgå vid årsmötet. Skulle någon före treårsperiodens slut avgå ur vetenskapliga rådet, skall för dennas återstående mandattid en ny medlem väljas av föreningsmöte.

Vetenskapliga rådet skall årligen vid sitt första möte efter årsmötet, dock senast i april, inom sig välja ordförande, som benämns sällskapets ordförande, en vice ordförande och en sekreterare. Dessa bildar tillsammans med den av årsmötet valda skattmästaren vetenskapliga rådets arbetsutskott.

Vetenskapliga rådet sammanträder på kallelse av sällskapets ordförande. Sammanträde är beslutfört om minst sju av vetenskapliga rådets medlemmar är närvarande. Om rösterna vid omröstning faller lika är mötesordförandens röst avgörande. Vid sluten omröstning avgör lotten.

Vid vetenskapliga rådets sammanträden förs beslutsprotokoll.

§ 5

Sällskapet har ett finansråd, som utgör i föreningslagen avsedd styrelse.

Finansrådet består av fyra medlemmar, som väljs av årsmötet bland sällskapets medlemmar, var och en för fyra år samt en ordförande som benämns skattmästare och som väljs av årsmötet för tre år i sänder bland vetenskapliga rådets medlemmar. En finansrådsmedlem är årligen i tur att avgå vid årsmötet. Skulle någon medlem före fyraårsperiodens slut avgå ur finansrådet, skall för dennes återstående mandattid en ny medlem väljas vid föreningsmöte.

Finansrådet sammanträder på kallelse av skattmästaren.

Sällskapets ordförande har rätt att närvara och uttala sig vid finansrådets sammanträden.

Förhandlingarna vid finansrådets sammanträden leds vid förfall för skattmästaren av den till åren äldsta bland medlemmarna.

Finansrådet är beslutfört då minst tre medlemmar är närvarande. Om rösterna vid omröstning faller lika avgör mötesordförandens röst. Om endast tre medlemmar är närvarande krävs för giltiga beslut att de är ense.

§ 6

Finansrådet sköter sällskapets angelägenheter i enlighet med lag samt sällskapets stadgar och beslut. Finansrådet ska se till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Finansrådet besluter om förvaltningen av såväl sällskapets allmänna ekonomi som om de penningmedel och den egendom som har överlämnats till sällskapets förvaltning.

Finansrådet besluter om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom, såväl fast som lös, samt om upptagande av lån.

Finansrådet svarar för sällskapets finansierings- och placeringsverksamhet, placeringspolitiken och dess målsättningar samt ger riktlinjer och generella fullmakter för placeringsverksamheten.

Finansrådet utnämner en verkställande direktör för sällskapet efter att ha inhämtat vetenskapliga rådets mening. Verkställande direktören leder de anställda och ser till att finansrådets och vetenskapliga rådets beslut blir verkställda.

Finansrådet sammankallar, om skäl därtill finns, till extra föreningsmöte.

Vid finansrådets möten förs beslutsprotokoll.

§ 7

Med sällskapets organisation avses medlemskåren, förtroendeorganen och den operativa organisationen. Organens uppgifter och interna arbetsfördelning till den del dessa inte fastställs i lag eller dessa stadgar, regleras skriftligen i sällskapets regelverk ”Organisation och arbetsordningar”. I detta regelverk, som skall godkännas av vetenskapliga rådet och finansrådet, fastställs vilket organ som anställer och avskedar vilka av sällskapets anställda inom den operativa organisationen samt organens och den operativa organisationens arbetsordningar.

§ 8

Sällskapet har en CGR-sammanslutning som revisor eller en CGR-revisor med en suppleant, som även skall vara CGR-revisor. Revisorn väljs för ett verksamhetsår.

§ 9

Sällskapets namn tecknas av sällskapets ordförande, skattmästare, vetenskapliga rådets vice ordförande, sekreterare eller annan av finansrådet därtill förordnad person, alltid två personer tillsammans.

§ 10

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret och räkenskaperna avslutas den 31 december.

§ 11

Sällskapets årsmöte äger rum före utgången av april månad. Årsmötet sammankallas genom annonsering i finlandssvenska dagstidningar minst två veckor före mötet. I annonsen skall meddelas de ärenden som kommer att handläggas vid mötet. Vid årsmötet, som leds av sällskapets ordförande, behandlas följande ärenden:

 1. kallande av hedersmedlemmar och korresponderande medlemmar,
 2. vetenskapliga rådets årsberättelse jämte yttrande om bokslutet,
 3. finansrådets årsberättelse jämte bokslut för föregående år,
 4. revisionsberättelse,
 5. fastställande av bokslutet,
 6. frågan om beviljande av ansvarsfrihet för finansrådet och andra redovisningsskyldiga,
 7. fastställande av årsavgiften för årsmedlemmar samt engångsavgiften för ständiga medlemmar,
 8. val av medlemmar i vetenskapliga rådet i stället för de avgående,
 9. val, vid behov, bland vetenskapliga rådets medlemmar av skattmästare,
 10. val av en finansrådsmedlem i stället för den avgående,
 11. val av en revisor och vid behov en revisorssuppleant för innevarande verksamhetsår,
 12. andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

Val föregås av nominering på mötet. Nomineras fler personer än platser som skall besättas, förrättas val mellan de nominerade kandidaterna med slutna sedlar.

Medlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmöte eller extra föreningsmöte skall på sällskapets kansli avhämta eller beställa anmälningssedel senast 5 dagar innan mötet äger rum. Anmälningssedeln är utbytbar till röstsedlar på mötet. Medlem som inte kan uppvisa anmälningssedel har närvaro- och yttranderätt vid möte.

§ 12

Sällskapets medlemmar kallas till extra föreningsmöte då finansrådet anser det behövligt, eller då vetenskapliga rådet eller minst 1/10 av medlemmarna för visst, angivet ändamål därom skriftligen anhållit hos finansrådet.

Extra föreningsmöte sammankallas såsom i § 11 mom. 1 är stadgat.

§ 13

Om såväl sällskapets ordförande som sällskapets vice ordförande på grund av jäv eller av annan orsak är förhindrad att leda ordet vid sällskapets föreningsmöte, utses annan medlem av sällskapet till mötesordförande.

§ 14

Vid sällskapets föreningsmöten fattas beslut, förutom i de fall om vilka stadgas i § 15 och 16, genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom vid omröstning med slutna sedlar, då lotten avgör.

Vid sällskapets föreningsmöten förs beslutsprotokoll.

§ 15

Förslag till ändring av stadgarna skall beredas av finansrådet, som skall inhämta vetenskapliga rådets utlåtande om förslaget, varefter förslaget föreläggs föreningsmöte för beslut. Medlems förslag till ändring av stadgarna skall inlämnas skriftligen till finansrådet minst två månader före årsmötet. Finansrådet skall inhämta vetenskapliga rådets utlåtande om förslaget varefter förslaget och vetenskapliga rådets utlåtande föreläggs årsmötet för beslut. För ändring av stadgarna fordras tre fjärdedelar av de vid föreningsmötet avgivna rösterna.

§ 16

Av finansrådet berett förslag till upplösning av sällskapet skall inlämnas till vetenskapliga rådet för utlåtande. För upplösning av sällskapet fordras att förslaget har bifallits vid två på varandra följande årsmöten med minst tre fjärdedelar av de vid respektive möte avgivna rösterna. Därvid bör föreningsmötet även besluta om överlåtande av sällskapets tillgångar till rättsgiltig förening eller stiftelse, som verkar för syften som står sällskapet nära.