Börje och Olof Åström matar en igelkott på stranden, 1920. Fotograf: Bernhard Åström. SLS/Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling

Vad är SLS?

Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.
Vi har verksamhet inom arkiv, forskning, utgivning, folkmusik och förmögenhetsförvaltning. Hos oss arbetar cirka 80 personer, i Helsingfors och i Vasa.

Svenska litteratursällskapet i Finland grundades 1885. Verksamheten har från början varit möjlig tack vare donationer av privatpersoner. Vi är en av de största förvaltarna av donerade medel för allmännyttiga ändamål och en stor privat finansiär av forskning om det svenska i Finland. Vi äger och förvaltar Svenska Kulturfonden.

SLS är en vetenskaplig förening med omkring 1000 medlemmar, främst i Finland men också i Sverige och andra nordiska länder. Läs mer om hur du kan bli medlem här.

Vad gör vi?

  • Finansierar forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper.
  • Dokumenterar kultur, språk och traditioner på svenska i Finland.
  • Ger ut vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskaper.
  • Ger ut folkmusik.
  • Gör kulturarvet digitalt tillgängligt enligt principen för öppen tillgång.
  • Upprätthåller ett vetenskapligt bibliotek.
  • Delar årligen ut litterära pris till framstående skönlitterära och vetenskapliga författare.

Vår historia

Svenska litteratursällskapet i Finland kom till som ett led i en språkligt nationell och liberal rörelse. Föreningen grundades 1885 i Helsingfors till minnet av Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg. Bakgrunden till att SLS blev till var en uppfattning om att det svenska språket och den svenska kulturen i Finland var hotade. På 1880-talet drabbades Finland av en stark förryskningspolitik från den ryska statsmakten och samtidigt var också fennomanerna, det vill säga de som ivrade för att finskan skulle ha större roll i samhället, på stark frammarsch. 

Därför var det viktigt att grunda en organisation som hade i uppgift att samla in material och ge ut böcker om den svenska kulturen i Finland. Det var viktigt inte bara för att materialet och informationen skulle bevaras för kommande generationer, utan även för att stärka och befästa de svenskspråkiga finländarnas identitet och självförståelse. Till en början fokuserade man mycket på att samla in och forska i sådant som man uppfattade som det allra äldsta i den svenska kulturen i Finland.

Grundidén för SLS var från början, och är fortfarande, att samla in, arkivera och publicera information om det svenska språket och svensk kultur, litteratur och historia i Finland.  Begreppet ”litteratur” i SLS namn ska tolkas i ordets allra vidaste bemärkelse och kan betyda allt från vetenskaplig forskning och skönlitteratur till brev, muntliga berättelser, gåtor, vitsar, talspråk och dialekter. SLS tog på många sätt intryck av Finska litteratursällskapet (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), men med svenskan i fokus. 

Ändå sedan SLS grundades har det varit viktigt att publicera böcker om olika ämnen med anknytning till det svenska i Finland. I dag har SLS den största utgivningen av vetenskaplig litteratur och facklitteratur på svenska i Finland. 

På 2000-talet har särskilt forskningsfinansieringen vuxit vid SLS, främst i form av tidsbundna forskningsprojekt inom humanistiska ämnen och samhällsvetenskaper. SLS har fått ta emot generösa privata donationer redan från början. Under åren har tillgångarna vuxit tack vare långsiktig placeringsverksamhet och idag är SLS en av de stora finländska förvaltarna av stipendiefonder. En del av fondernas avkastning blir också litterära pris. Du kan läsa mera om våra fonder och donatorer här.