Gunnar Bäcklunds sextett utanför Keltsu i Vasa, 1967. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins Fotosamling

Stipendier och understöd

Vem kan ansöka?

Privatpersoner och organisationer kan söka stipendier och understöd.

När kan du ansöka om vad?

Ansökningstiden är i februari och september, förutom trycknings- och översättningsstöden samt vistelsestipendium på Drakamöllan som utlyses i april och oktober.

Det här kan du ansöka om i februari

Doktorander, doktorer och docenter kan söka om arbetsstipendium. 

Doktorander bifogar en bekräftelse över de antagits för studier för doktorsexamen. Doktorer bifogar intyg över doktorsexamen. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdoktoral forskning om förhandsgranskarnas utlåtanden finns till hands. Utlåtandena bifogas till ansökan.

Forskningsplanen ska beröra det svenska i Finland, antingen helt och hållet eller så att det är fråga om en komparativ forskning där det svenska i Finland är en viktig del av undersökningen. Hur forskningen berör det svenska i Finland ska framgå av problemformuleringen eller av frågeställningarna. Undersökningar som berör den svenska tiden i Finlands historia kan anses falla inom det svenska i Finland. 

SLS vetenskapliga råd fastslår årligen för hur många år ett stipendium kan beviljas. Tiden kan variera från ett till fyra år och framgår av ansökningsblanketten.

Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort.

Stipendiesummorna

Sökande

per månad (€)

per år (€)

Doktorand

2 400

28 800

Doktor

2 800

33 600

Docent eller doktor på docentnivå

3 400

40 800

Summorna inkluderar den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 % av beloppet). Den årliga skattefria summan är 26 355,60 euro (2024). Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig till att forska på heltid.

Forskningsplan

Forskningsplanen är en del av ansökningsformuläret som består av dessa delar: bakgrund och forskningsläge, mål och frågeställningar, forskningsmetoder och forskningsmaterial, förväntade resultat, publicering samt hur forskningen berör det svenska i Finland.

Forskningsplanen ska inte läggas som bilaga till ansökan.

Open access-publicering

Doktorer som ansöker om arbetsstipendium kan i ansökan inkludera medel för open access-publicering. SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

Meritförteckning/Curriculum vitae

Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens modell.

Publikationsförteckning

Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen görs upp enligt Finlands Akademis anvisningar för publikationsförteckning.

Medlen beviljas ur följande fonder: Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond; Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond; Gösta Schybergsons donationsfond; Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för historiker över bl.a. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia (genealogi och biografi). Medel kan också sökas för populärvetenskapliga arbeten i humaniora och samhällsvetenskaper.

Stipendier och understöd beviljas enbart för att arvodera eller avlöna skribenter och inte för t.ex. layout, tryckning, illustrationer, utställningar eller filmer.

Stipendiesumman kan inte överskrida 2 800 euro per månad utan en välmotiverad orsak.

Projektplanen ingår i ansökningsformuläret och består av dessa delar: beskrivning av projektet, anknytning till det svenska i Finland, preliminär disposition, en kort presentation av skribenten/skribenterna, redogörelse över mål och målgrupper och publicering.

Meritförteckningen ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens modell för meritförteckning för forskare

Medlen beviljas ur följande fonder: Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond; Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond; Gösta Schybergsons donationsfond; Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Medel kan beviljas för vetenskapliga tidskrifter utgivna på svenska språket i Finland eller för tvåspråkiga tidskrifter (svenska och finska) i Finland. Stöd kan även ges för tidskrifter på nordiska språk som är viktiga publikationskanaler för finländska forskare. Tidskrifterna ska ha en koppling till humaniora eller samhällsvetenskaper.

Medlen beviljas ur följande fonder: Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond; Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond; Gösta Schybergsons donationsfond; Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Medel beviljas för arrangerandet av vetenskapliga konferenser eller seminarier som har en koppling till det svenska i Finland. Endast organisationer kan ansöka. 

Medel beviljas för att betala föredragshållares resekostnader samt arvoden. Dessutom kan medel beviljas för kostnader i samband med själva arrangemangen (bl.a. hyra för lokal, arvoden för konferensassistenter och marknadsföring). Däremot ges inte bidrag för traktering under seminariet eller för konferensmiddagar. För att ansökan ska kunna beviljas medel måste till den bifogas en utförlig budget och redogörelse över ändamålet med konferensen.

Medlen beviljas ur följande fonder: Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond; Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond; Gösta Schybergsons donationsfond; Stiftarnas fond och Karl Emil Tollanders donationsfond.

Det här kan du ansöka om i september

Doktorander, doktorer och docenter inom teologi, miljövård och teknologi, rättshistoria samt ekonomi och statistik kan söka om arbetsstipendium. 

Doktorander bifogar en bekräftelse över att de antagits till studier för doktorsexamen. Doktorer bifogar intyg över doktorsexamen. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdoktoral forskning om förhandsgranskarnas utlåtanden finns till hands. Utlåtandena bifogas till ansökan. Stipendier för akademisk forskning beviljas inte för mindre tid än sex månader.

Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort.

Inom teologi samt miljövård och teknologi kan forskare som verkar i Finland söka stipendium. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.

I rättshistoria beviljas stipendier för forskning på svenska rörande den svensk-finska rätten eller någon av dess delområden, inklusive romersk rätt, ur ett historiskt perspektiv med beaktande av den juridiska vetenskapens särskilda aspekter.

I ekonomi och statistik beviljas medel för svenskspråkiga medborgare i Finland som idkar vetenskaplig ekonomisk forskning eller statistisk forskning på det ekonomiska området, inklusive befolkningsläran.

Stipendiesummorna

Sökande

per månad (€)

per år (€)

Doktorand

2 400

28 800

Doktor

2 800

33 600

Docent eller doktor på docentnivå

3 400

40 800

Summorna inkluderar den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 % av beloppet). Den årliga skattefria summan är 26 355,60 euro (2024). Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig till att forska på heltid.

Forskningsplan

Forskningsplanen är en del av ansökningsformuläret som består av dessa delar: bakgrund och forskningsläge, mål och frågeställningar, forskningsmetoder och forskningsmaterial, förväntade resultat och publicering.

Forskningsplanen ska inte läggas som bilaga till ansökan.

Open access-publicering

Doktorer som ansöker om arbetsstipendium kan i ansökan inkludera medel för open access-publicering. SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

Meritförteckning/Curriculum vitae

Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens modell.

Publikationsförteckning

Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen görs upp enligt Finlands Akademis anvisningar för publikationsförteckning.

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Sten och Ebba Wasastjernas fond för rättshistorisk forskning och Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond.

Kan sökas för populärvetenskapliga arbeten samt för arbeten som berör dokumentation och information inom miljövård och teknologi.

Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Nordiska språk

Reseunderstöd för studier och forskning kan beviljas till studerande och yngre forskare inom ämnet nordiska språk vid Helsingfors universitet vilka önskar besöka andra universitet i Norden, företrädesvis Uppsala universitet. Stipendium kan beviljas sökande med svenska eller finska som modersmål.

Medel beviljas ur professor Carl-Eric Thors stipendiefond.

 

Medicin

Reseunderstöd kan beviljas till framgångsrika, finlandssvenska medicine studerande och kandidater för kompletterande studier eller kurser utomlands.

Medel beviljas ur Carl-Johan von Troils minnesfond.

 

Marinteknologi och marinteknik

Stipendium kan beviljas för svenskspråkiga studerande i marinteknologi eller marinteknik på universitets-, högskole- eller yrkeshögskolenivå för studier eller praktik utomlands.

Medel beviljas ur Lennart Engströms stipendiefond.

Beviljas till musiker, forskare eller organisationer för:

  • Konstnärlig verksamhet eller forskning som befrämjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda.
  • Publicering av verk om Pacius.
  • Omfattande framföranden av Pacius verk.


Fredrik Pacius anda syftar på Pacius livsgärning: hans centrala betydelse för att professionalisera Finlands musikliv, öppna det mot omvärlden och knyta det till samtidens europeiska musikkultur samt introducera och etablera nya former och strukturer i konsert-, kör- och operaverksamheten och i musikutbildningen.

I enlighet med detta kan stöd ges såväl för nya strömningar i musiklivet som för att vårda och sprida musikarvet. Verksamheten får gärna vara gränsöverskridande, innovativ, professionell samt kunskapsbyggande och -spridande.

Det finns inga begränsningar beträffande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

Medlen beviljas ur Fredrik Pacius minnesfond.

Svenska språkets fortbestånd i Finland

Stipendier kan beviljas institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle. Obs! Stipendium beviljas inte för doktorsavhandling eller annan vetenskaplig forskning.

Medel beviljas ur Bo Backströms fond.

 

Tonsättningskonst, bildkonst, måleri, skulptur och grafik

Understöd kan beviljas för professionella musiker och konstnärer som är finländska medborgare med svenskt bildningsspråk. 

Summan kan inte överskrida 2 800 euro per månad utan en välmotiverad orsak.

I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet och en redogörelse över mål och målgrupper. Dessutom bifogas en meritförteckning ansökan. 

Medel beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

 

Magisteravhandling

Stipendier på 2 000 euro kan sökas för arbetet med en magisteravhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik. 

Stipendier beviljas till studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier. Intyg över studieframgången bifogas. I ansökningsformuläret ber du din handledare om ett utlåtande. Handledaren ska i utlåtandet bekräfta att den sökande arbetar på en magisteravhandling med det ämnet som uppges i ansökan. 

Du som fått stipendium behöver inte lämna in någon redovisning, men en länk till den färdiga magisteravhandlingen ska du skicka till forskning@sls.fi.

Medel beviljas ur Holger Frykenstedts stipendiefond.

 

Journalistik (utlyses inte 2024)

Publicister kan söka om understöd för vidare studier eller fortbildning. 

Medel beviljas ur Arvid Neovius fond.

Har du frågor?

Kontakta stipendiekoordinator Tara Nyberg
+358 45 136 4188
tara.nyberg@sls.fi

Har du frågor om understöd för musik, tonsättning, bildkonst, tryckning, översättning eller Drakamöllan?

Kontakta kanslichef Jonas Lång
+358 45 657 7422
jonas.lang@sls.fi

Så här ansöker du

Du kan lämna in din ansökan på svenska, norska, danska eller engelska i SLS elektroniska ansökningssystem. När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.

Den sökande och den som beviljas stipendium eller understöd ska vara samma person eller organisation. Då en organisation ansöker om medel anges organisationsnummer (FO-nummer) i sökandeprofilen.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på forskning@sls.fi.

Vad händer med ansökan?

Vi meddelar alla som beviljas stipendium eller får avslag på sin ansökan per e-post. Vi motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

Vårt vetenskapliga råd fattar beslut om vilka stipendier och understöd som beviljas, efter beredning av nämnder och sakkunniga. För utlysningar i februari fattas vanligen beslut i april och för utlysning i september vanligen i november.

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om stipendier och understöd.

Ansök här

Ansök om stipendier och understöd på