Fr. v. Anita Svensson, programchef Harald Wiik, Ann-Mari Franck och Marianne Ivars i radiostudion, 1963. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins fotosamling

Vill du göra insamling med oss?

Vi gör insamlingar i samarbete med andra kulturinstitutioner, organisationer, universitet eller enskilda forskare.

Är du forskare?

Kontakta oss när du eller ett projekt som du deltar i planerar insamling och arkivering av forskningsmaterial, så kan vi diskutera om materialet kan arkiveras i SLS arkiv och vad som i så fall ska beaktas i planeringen. Vi kan också samarbeta vid insamlingen.

Vi tar emot donationer av material som är insamlat i samband med vetenskaplig forskning, till exempel frågeformulär, inspelningar, fotografier, databaser, dokument eller annat material som forskare samlar in.

Är du studerande eller doktorand?

Vi utlyser årligen fältinsamlingsarvoden som kan ansökas för insamling som kommer att göras till exempel i samband med en uppsats, pro gradu- eller doktorsavhandling. Akademiska ändamål prioriteras, men arvoden kan enligt bedömning också beviljas för insamling för andra arbeten.

Ansökan kan gälla intervjuer, inspelningar, fotografier, enkäter eller annan dokumentation som planeras. Du kan använda materialet i din forskning och det arkiveras hos oss för att bli tillgängligt också för andra.

Till den som får arvode erbjuder vi inspelningsutrustning och handledning.

Arvodet är skattepliktigt och betalas ut i en eller två rater, när insamlingen inleds och/eller när materialet lämnats in. Materialmängden som du ska lämna in avtalas noggrannare när du beviljats ett arvode, men kan till exempel bestå av

  • Cirka 8 korta intervjuer (minst 30 minuter) eller 4 längre (ca 60 minuter) med utskrifter, alternativt 5–6 korta intervjuer (minst 30 minuter) eller 3–4 långa (ca 60 minuter) om du gör ljudenliga utskrifter.
  • Om du enbart gör fotodokumentation, cirka 100 bilder med fotoförteckning.
  • Inspelningar eller videofilmning av musik- och dansframträdanden, mängden diskuteras från fall till fall.

Tillsammans med materialet ska du också lämna in en fältdagbok eller annan dokumentation över hur materialet samlats in. Övriga insamlingsmetoder eller materialtyper kan vi diskutera från fall till fall.

Insamling med föreningar

Planerar din förening att samla in material till exempel för ett jubileumsår, en publikation, en utställning eller ett projekt? Då kan vi hjälpa till.

Vi tar emot förslag på aktuella insamlingsprojekt som kan förverkligas i samarbete med föreningar och organisationer. Den gemensamma insamlingen kan göras genom frågelistor eller upprop. För att göra insamlingen relevant och beskrivande för hela Svenskfinland kan vi välja att också bredda och fördjupa frågeställningarna.

Möjligheten att föreslå teman för gemensam insamling utlyses årligen.

  • Din förening föreslår ett tema för insamling till oss.
  • Insamlingen kan handla om något som är aktuellt för din förening och behövs för ett visst ändamål.
  • Om vi väljer att gå vidare med det föreslagna ämnet planerar vi tillsammans både insamlingens innehåll och upplägg samt hur insamlingen ska spridas för att hitta rätt målgrupper. Vi hjälper också till med frågor om dataskydd och upphovsrätt.
  • Vi genomför insamlingen inom ramen för SLS arkivverksamhet och ger din förening tillgång till det insamlade materialet för det angivna ändamålet.
  • Materialet som samlas in arkiveras vid SLS och blir tillgängligt för forskare och andra intresserade när föreningens projekt har genomförts.

En konkret planerad användning av materialet som ska samlas in prioriteras när vi väljer samarbetspartner.

Blev du intresserad?

Kontakta oss på