Räkneoperationer hos handelsman Otto Selenius i Oravais, 1918. Fotograf: Erik Hägglund. SLS/Erik Hägglunds fotosamling

Placeringsverksamhet

Vår verksamhet möjliggörs av donationer från privatpersoner.

Målet för vår förmögenhetsförvaltning är att generera en stabil och förutsägbar direktavkastning för att finansiera verksamhet och utdelning. Genom en hållbar placeringsstrategi ska vi uppnå en god totalavkastning som tryggar förmögenhetens realvärde på lång sikt.

Vi förvaltar en förmögenhet som värderas till cirka 2 miljarder euro. Förmögenheten utgörs av våra och Svenska kulturfondens fonder. Med direktavkastningen finansieras vår verksamhet, pris och stipendier samt Svenska kulturfondens utdelning.

Vår placeringspolitik

Vårt finansråd svarar för placeringsverksamheten och fastställer placeringspolitiken. Finansrådet har också fastställt våra principer för hållbar placering. Principerna beskriver hur faktorer som är relaterade till miljö, samhällsansvar och god förvaltning beaktas i vår placeringsverksamhet.Vår långsiktiga placeringsstrategi är global och betonar aktieplaceringar. Våra aktieplaceringar innefattar aktier i finska och svenska börsnoterade bolag, aktieplaceringsfonder och placeringar i onoterade bolag genom Private Equity-fonder. Utöver aktieplaceringar består portföljen av fastighets- och ränteplaceringar.

Hållbar placering

Vår långa placeringshorisont ger oss goda förutsättningar att placera hållbart inom alla tillgångsslag. Vi utvecklar kontinuerligt hållbarheten i vår placeringsverksamhet och strävar efter att vara en föregångare på området.

Målen för vår hållbara placeringsverksamhet grundar sig på internationella konventioner och globalt samarbete. Vi föredrar placeringsobjekt vars hållbarhetskriterier och praxis ligger i linje med våra egna principer.

SLS har undertecknat det FN-stödda placerarinitiativet PRI (Principles for Responsible Investment) och är medlem i Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum).

Hållbarhetsrapport 2022

Årsrapport 2022

Tillgänglig årsrapport 2022